Yükleniyor...

Vakıf Senedi

ALTI NOKTA KÖRLERE HİZMET VAKIFI SENEDİ

KURUCULAR:
BÖLÜM 1:

 

MADDE 1:

Altı Nokta Körler Derneği'nin 27-01-1996 tarihli Olağan Genel Kurulu'nun verdiği yetkiye dayanarak Altı Nokta Körler Derneği ile dernek üyeleri Halil Köseler, Burhanettin Fani, Eyyüp Doğan, Erturan Birben, Hasan Tatar, Süha Sağlam, Muharrem Kalıpçı, Fermani Kurtel, Ilyas Akdağ, Abdullah Çetin, Turhan İçli, Mustafa Kemal Dok, Ömer İnal Durmuş, Ülkü Köseler, Osman Sezer, Mesut Bulut, Mağdule Demircioğlu, Ahmet Kiraz, Necati Ünver Türk Medeni Kanunu'nun 73. ve izleyen Maddeleri gereğince “Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı” adı ile bir vakıf oluşturmuşlardır.

 

VAKFIN ADI, AMBLEMİ VE MERKEZİ: 
BÖLÜM 2:
MADDE 2:

A) Vakfın Adı: Bu Vakıf Senedi'nde “Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı”dır.
B) Vakfın Amblemi: Senedin ayrılmaz bir parçası olan Ek 1'deki altında “Evrenin Tüm Karanlığı Tek Bir Mum Işığını Bile Köreltemez” sözleri yazılı şamdan içerisinde yanmakta olan mumdur.

C) Vakıf sözcüğü, Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Tüzel kişiliğini, “Vakıf Senedi” deyimi, Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı'na ait işbu vakıf senedini, “üye” sözcüğü, Vakıf Senedi hükümlerine göre vakfa üyeliği devam edenleri, “Dernek” sözcüğü “Altı Nokta Körler Derneği”ni ifade eder.

Merkez: Vakıf merkezi, Cebeci Erzurum Mahallesi, Geçim Sokak, No:21, Kurtuluş, ANKARA'dadır.

 

AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI: 
BÖLÜM 3:

 

MADDE 3:

Vakıf, Altı Nokta Körler Eğitim ve Kültür Merkezi'nin işletilmesini, körlere özgü araç ve gereçlerin üretimini veya teminini ve körlerle ilgili çalışmalar yapan kuruluşların desteklenmesini amaçlar.

Bu amaca ulaşmak için:

a) Bilimsel inceleme ve araştırmalar yapar, ya da yapılmasını özendirir.

b) Sempozyum, Açık Oturum, Konferans, Panel, Seminer, Kurs, v.b. etkinlikler düzenler.

c) Sesli, Braille (Kabartma), mürekkep baskılı, süreli ve süresiz yayınlar çıkartır.

d) Yazılı, görüntülü ve sesli medyadan amaçları için yararlanır.

e) Yarışmalar düzenler, ödüller dağıtır.

f) Körlere özgü araç ve gereçleri üretir, üretilmesini destekler, üretilmeyenleri yurt dışından getirtir.

g) Dinlenme kampları, huzur evleri, misafirhane, vb. sosyal tesisler kurar ve işletir.

h) Gelir getirici organizasyonlar yapar ve ticari işletmeler kurar, satın alır, ortak olur ve işletir.

i) Yurt içinde ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar.

 

ÜYELİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:
BÖLÜM 4:

 

MADDE 4:

Vakıf'ta iki çeşit üye bulunur:

a) KURUCU ÜYELER: Kurucu üyeler ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ ile Derneğin 27-01-1996 tarihindeki Olağan Genel Kurulu'nda kurucu üye olarak seçilen 19 kişidir.

Altı Nokta Körler Derneği, Vakıf Genel Kurulu'nda, Genel Merkez Genel Kurulu'nca seçilen 25 delege ile şubelerin genel kurullarından seçilen birer kişi tarafından temsil edilir.

b) ETKİN ÜYELER: Vakfa çeşitli bakımlardan yararlı olacağı düşünülen ve vakıf senedinde belirlenmiş yönteme genel üye kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir. Etkin üye sayısı kurucu üyelerle Altı Nokta Tüzel kişiliğini temsil eden üyelerin toplam sayısının 1/3'ünü geçemez.

 

ÜYELİK KOŞULLARI:

MADDE 5:

Vakfa üye olabilmek için, vakıf amacını benimsemek, üyelik sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt etmek, 18 yaşından küçük olmamak gerekir.

 

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU:

MADDE 6:

Vakfa yararlı olacağı düşünülen gerçek ve tüzel kişi hakkında en az 3 vakıf üyesi tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor, Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu'nun oyçokluğuyla vakfa üye olmasında yarar görülmesi halinde gerçek ve tüzel kişi, üyelik bildirimini doldurup, üyelik sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt eden resmi senedi imzalayarak, nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, 2 fotoğraf ile birlikte Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu'nun en geç bir ay içerisinde vereceği karar, başvurana yazılı olarak bildirilir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 7:

Vakıf üyesinin ölümü, istifası ve Altı Nokta Körler Derneği üyeliğini yitirmesi hallerinde üyeliği düşer. Her ne suretle olursa olsun, üyeliği düşenlerin vakfa olan borçları muaccel olur. Bu borçlar, vakıftaki alacaklarından mahsup edilir. Borcun kalması hallerinde bir ihbara gerek kalmaksızın üyeliği sona eren vakıf mensupları hakkında yasal ve idari yollara gidilerek vakıf alacağı tahsil olunur.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA:

MADDE 8:

Vakıf üyeleri yazılı istekleri ile vakıf üyeliğinden ayrılabilirler.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 9:

a) Vakıf senedinde belirtilen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden, Vakıf çalışmalarını baltalayan ve Vakfı zarara sokan üyeler, Yönetim Kurulu'nun başvurusu üzerine Onur Kurulu'nca,

b) Kendisinden beklenen yararı gösteremeyen, ya da yitirmiş olan etkin üyeler, üyeliğe alınıştaki yöntem izlenerek Yönetim Kurulu'nca üyelikten çıkarılabilirler.

c) Her iki durumda da üyelikten çıkarılan üyelerin Genel Kurul'a itiraz hakları saklıdır. İlk Genel Kurul'a itiraz edilmez, ya da itiraz edilip, red edilirse, çıkartma karar kesinleşir.

 

ÜYELİK SORUMLULUĞU:

MADDE 10:

Üyenin vakıf senedinde belirtilen hakları sınırlandırılamaz, başkasına devrolunamaz. Bu konuda yapılacak her türlü akit ve taahhütler geçersizdir.

 

VAKFIN ORGANLARI:

BÖLÜM 5:
MADDE 11:

ORGANLAR:

a) GENEL KURUL,
b) YÖNETİM KURULU,
c) DENETLEME KURULU,
d) ONUR KURULU.

 

GENEL KURUL: 
MADDE 12:

Vakfın en üst ve en yetkili organı olup, kurucu ve etkin gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerinden oluşur. 2 yılda bir kez Ocak ayında olağan olarak, Yönetim Kurulu'nun kararı veya Denetleme Kurulu'nun istemi veya Genel Kurul'a katılma hakkına sahip üye ve temsilcilerin toplam sayısının 1/4'ünün imzası üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanır. İmzaların noterden tasdikli olması zorunludur. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu'nun ya da 1/4 oranındaki üye ve temsilcinin olağanüstü ,genel ,kurul istemini başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde uygulamakla yükümlüdür.

 

TOPLANTI İLKELERİ:

MADDE 13:

Genel Kurul, toplantısının ilk günü, saati ve yeri ile gündemi en az 15 gün önce Genel Kurul üyelerine ve ayrıca vakfı teftişe görevli yetkili makama bildirir.

Genel Kurul toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yardımcısı açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve 2 sekreter seçilir.

Kararlar salt çoğunlukla alınır. Şu kadar ki, vakıf senedini değiştirme kararları Genel Kurul üye sayısının 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması halinde 2/3 çoğunlukla alınabilir.

Ayrıca değişiklik önerisinin üyelere toplantıdan önce gönderilmiş olması şarttır.

Genel Kurulda her üyenin ya da tüzel kişiliğin her temsilcisinin bir oy hakkı vardır. Üye ya da temsilci vekaleten başkasının yerine oy kullanamaz.

 

GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 14:

a) Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetleme Kurulu denetim raporunu inceleyip tartışmak ve kurul üyelerinin aklanıp aklanmamasına karar vermek.

b) Vakfın bütçesini ve geçen dönem bilançosu ile gelir gider cetvelini inceleyip karara bağlamak.

c) Vakıf Başkanı'nı,Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerini, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerini seçmek.

d) Vakıf Senedi'nde değişiklik yapmak.

e) Vakfa ait taşınmazların satışına ya da satışı için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar vermek.

f) Vakfın feshine karar vermek.

g) Vakıf Senedi'nde belirtilen diğer görevlerini yapmak.

 

YÖNETİM KURULU:

MADDE 15:

Genel Kurul'ca gizli oyla seçilen bir Başkan ve 6 üyeden oluşur. 7 yedek üye seçilir. Ayda bir olağan olarak toplanır. 2 yıl süreyle görev yapar. Yasa, Vakıf Senedi, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde vakfı yönetmek, çalışmaları yürütmekle yükümlüdür.

Başkanlığın her hangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu kendi içinden bir başkan seçer. Bu Başkan ilk genel kurula kadar görevini sürdürür.

 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Diğer üyelerini ihtiyaca göre tahsis edeceği sekreteryalara getirebilir.

 

Toplantı gündemi sekreterce hazırlanır ve toplantıdan önce Yönetim Kurulu üyelerine bildirir. Başkanın veya 3 yönetim kurulu üyesinin ortak yazılı istemiyle olağanüstü toplanır. Toplantı yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile açılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan'ın oyu 2 oy sayılır. Herhangi bir karara muhalif olan üye isterse muhalefetini karar defterine gerekçesi ile birlikte şerh ettirebilir.

 

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 16:

a) Geçen dönem çalışma raporunu, bilançosunu, vakfın bütçesini ve çalışma programını hazırlar.

b) Vakfın mallarını, Altı Nokta Körler Eğitim ve Kültür Merkezini ve bütün işletmeleri yönetir.

c) Vakfın ve Altı Nokta Körler Eğitim ve Kültür Merkezi'nin işletmelerinin profesyonel yönetici kadrosunu tayin eder, görevden alır.

d) İşletmelerin ve Altı Nokta Körler Eğitim ve Kültür Merkezi'nin yönetimlerince istihdam edilen uzman ve diğer personeli onaylar.

e) Yönetmelikler hazırlar ve uygulanmasını denetler.

f) Vakfı yargı organı ve idari organlarda gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Vakfı yükümlülük altına sokan her türlü sözleşmeler, başkan, sekreter ve saymandan en az ikisi tarafından imzalanır. Bunların dışında kalan işlerin yürütülmesi için vakıf namına yetkili olacaklar da Yönetim Kurulu kararları ile tespit edilir.

g) Vakfın bütçe programında bulunan her türlü faaliyetlerin devamı için gerektiğinde istikrazda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ayni haklar tesis ettirebilir, kiraya verebilir. Menkuller ve gayrimenkuller üzerinde vakıf lehine rehin ve her türlü ayni haklar elde edilebilir.

h) Gayrimenkul alabilir, çeşitli ticari şirketlere iştirak edebilir.

i) Etkin üye adaylarının üyeliğe alınmasına ya da üyelikten çıkartılmasına karar verir.

j) Çeşitli konularda komiteler kurar, üyelerini seçer.

k) Vakıf senedinin gerektirdiği diğer işleri yapar.

 

DENETLEME KURULU:

MADDE 17:

3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. En az 3 ayda bir olağan olarak toplanır, 2 yıl süre ile görev yapar.

İlk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir de raportör seçer.

 

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 18:

a) Her 6 ayda bir defterler ve resmi belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyeceği raporları yönetim kuruluna verir.

b) Her 2 yılda bir bilanço ve gelir-gider cetvelleri üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyeceği raporları Genel Kurul'a verir.

c) Yıllık bütçe tasarısı hakkında görüşlerini Genel Kurul'a bildirir.

d) Gereğinde Genel Kurul'u toplantıya çağırır.

 

ONUR KURULU:

MADDE 19:

3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. 2 yıl süreyle görev yapar. İlk toplantısında bir başkan seçer. İhtiyaç duyulan hallerde Başkan'ın çağrısı üzerine toplanır.

 

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 20:

a) Üyelerden Vakıf Senedi hükümlerini yerine getirmeyenler ile vakfa karşı görevlerini yapmayanlar hakkında vakfın sahip bulunduğu mallara ve tesislere zarar verenler, vakfı maddi zarara sokanlar hakkında karar vermek.

b) Yönetim Kurulu'nca kendisine yazılı olarak bildirilen konuları 2 ay içerisinde (ihtiyaca göre bu süre Yönetim Kurulu'nca uzatılabilir) karara bağlamak, gerekçeli olarak Yönetim Kurulu'na bildirmek. Bu vakıf senedi ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

KARAR USULÜ:

MADDE 21:

Onur Kurulu kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu bu kararları ilgiliye 15 gün içinde tebliğ ile uygular. Hakkında karar alınan üye, kendisine yapılacak tebligata karşı, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Genel Kurul'a itiraz edeceğine dair Yönetim Kurulu'na başvuruda bulunur. Söz konusu itiraz Yönetim Kurulu'nca ilk Genel Kurul'a sunulur. Genel Kurul'un kararı kesindir. Genel Kurul kararına kadar söz konusu üyenin üyeliği askıya alınır. Onur Kurulu davranışın niteliğine göre aşağıdaki cezaları verebilir:

1) UYARMA, 
2) KINAMA 
3) SÜRELİ VE SÜRESİZ VAKIF TESİSLERİNDEN YARARLANMAYI ÖNLEME, 
4) VAKIF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI VE GELİRLERİ:

BÖLÜM 6:

 

VAKFIN MAL VARLIĞI:

MADDE 22:

Vakfın mal varlığı kurucu gerçek ve tüzel kişilerin vakıf çalışmaları için vakfettiği taşınır- taşınmaz mallarından ve kurucu üyelerin katılım paylarından oluşur. ,kurucu üye olarak Altı Nokta Körler Derneği, 27-01-1996 tarihli Genel Kurul kararı ile Cebeci Mevkii, Erzurum Mahallesi, Geçim Sokak, No: 21, Kurtuluş/ANKARA adresindeki tapunun 1552 ,ada, 10 ,parsel kaydında bulunan Altı Nokta Körler Eğitim ve Kültür Merkezi'nin intifa hakkını bütün müştemilatı ve eşyaları ile birlikte vakfın kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 5 yıl süre ile vakfa devretmiştir. Tapudan tescil işlemi bilahare gerçekleştirilecektir. Ayrıca Kurucu 20 üye beheri 2.500.000.- (iki milyon beş yüz bin) TL'den olmak üzere toplam 50.000.000.- (elli milyon) TL tutarındaki katılım paylarını Vakfın kuruluş sermayesi olarak ödemişlerdir.

 

GELİRLER:

MADDE 23:

1) Vakfın kurucu ve etkin üyelerinin bir defaya mahsus verdikleri 2.500.000.-(iki milyon beş yüzbin) TL tutarındaki katılım payı,

2) Vakfın varlıklarının ve kiraladıkları tesislerinin işletmesinden elde edilecek gelirler,
nemaları, eğlence, konser, balo, piyango, yayın ve takvim gibi faaliyetlerden elde edeceği gelirler,

3) Vakıf Senedi'nde yazılı işlem ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

4) Gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı bağışlar, vasiyetler, yardımlar ve diğer gelirler.

 

VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ:

BÖLÜM 7:

MADDE 24:

Vakıf Genel Kurulu üye tamsayısının 3/4'ünün katılımı ve katılanların 3/4'ünün oylarıyla vakfı feshetmeye karar verebilir.

Vakfın feshi ya da kapatılması halinde bütün mal varlığı Altı Nokta Körler Derneği'ne kalır. Son yönetim kurulu Tasfiye Kurulu gibi çalışarak gerekli işlemleri yapar.

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

BÖLÜM 8:

ÇALIŞMALARDA İZLENECEK YÖNTEM VE EŞGÜDÜM:

MADDE 25:

Vakıf, Altı Nokta Körler Derneği'ne alternatif ya da rakip bir kuruluş değildir. Dernek ve vakıf, birbirinin tamamlayıcısı örgütlerdir. Dernek, körlüğe ilişkin genel politikaları belirleyip, yasama, yürütme ergleri ve kamuoyu nezdinde demokratik bir baskı grubu oluşturma işlevini yerine getirirken vakıf, derneğin çalışmalarını proje bazında destekleyici ve finanse edici bir etkinlik yürütür. Dernek ile vakıf arasında her konuda organik bir işbirliği ve eşgüdüm bulunur.

Altı Nokta Körler Derneği'nin körlüğe ilişkin politikaları vakıf çalışmalarını yönlendirir. Ancak bu, doğrudan doğruya ve otomatik olarak gerçekleşen bir şey değil, iknaya dayanan ve vakıf genel kurullarındaki temsilcileri aracılığıyla elde edilen bir sonuçtur. Gerekli görülen durumlarda vakıf ya da dernek yönetim kurullarından birinin çağrısı üzerine her iki yönetim kurulunun ortak toplantıları yapılır. Her iki örgütü ilgilendiren ortak sorunlar ve çözüm yolları bu toplantıda tartışılır ve karara bağlanır.

 

ÜYELERİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİ GÖNDERMELERİ:
MADDE 26
:


Üyeler, Vakıf Senedi hükümlerine göre kendilerinden istenen belgeleri ve bilgileri Vakfa göndermek zorundadır.

SENETTE OLMAYAN HÜKÜMLER:

MADDE 27:

Bu Vakıf Senedinde yer almayan hususlar hakkında ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

GEÇİCİ MADDE 1:

Vakfın olağan genel kurul toplantısı, kuruluş ve vakfın tüzel kişilik kazandığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul toplanıp Vakıf Senedi'ndeki kurallar çerçevesindeki organlar teşekkül edinceye kadar Vakfın çalışmaları bu Vakıf Senedi'nde kimlikleri yazılı ve dernek adına kurucu üye olarak Vakıf Senedini imzalayanların seçtiği yedi kişilik bir geçici yönetim kurulunca yürütülecektir.

 

GEÇİCİ MADDE 2:

Vakfın ikinci olağan Genel Kurulu'nda yenilenecek yönetim kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu'nda yer alan 6 kişi arasında anlaşma yolu esas alınır. Eğer anlaşma sağlanamazsa yenilenecek 3 üye kura ile belirlenir.

 

GEÇİCİ MADDE 3:

Vakıf tüzel kişilik kazanıp, tescili yapılıncaya kadar Altı Nokta Körler Derneği tarafından yürütülecek olan Altı Nokta Körler Eğitim ve Kültür Merkezi ile ilgili borçlar tüzel kişilik kazanmasıyla birlikte Vakfa devredilecek ve Vakıf bütçesinden ödenecektir.

 

KURUCULAR:

1) Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi ( Genel Merkez adına kişi her şubeden bir kişi ile temsil edilmektedir.)

2) BURHANETTİN FANİ

3) EYYÜP DOĞAN

4) ERTURAN BİRBEN

5) HASAN TATAR

6) SÜHA SAĞLAM

7) MUHARREM KALIPÇI

8) FERMANİ KURTEL

9) ABDULLAH ÇETİN

10) TURHAN İÇLİ

11) MUSTAFA KEMAL DOK

12) ÜLKÜ KÖSELER

13) AHMET KİRAZ

14) NECATİ ÜNVER